Ecologisch Adviesbureau Van Tweel

Bureau voor Ecologisch advies en Botanisch onderzoek


Advies, planning en inrichting

Inventarisaties en monitoring krijgen natuurlijk pas een toegevoegde waarde als de gegevens gebruikt kunnen worden om de natuur zelf mooier en rijker te maken. De rol van de ecoloog is vooral die van adviseur, bijvoorbeeld in de vorm van beheeradvies, beheerplanning en inrichting van natuurgebieden. Voorbeelden van dergelijke advisering die uitgevoerd kunnen worden zijn:

Beheerplannen. Vaak wordt het beheer van een gebied gestuurd door praktische oplossingen of als voortzetting van het huidige beheer ("Dat hebben we altijd zo gedaan"). Het is vaak echter beter om te werken vanuit een visie en doelstellingen.
Mijn visie: Door wat afstand te nemen kan bepaald worden met welke visie een gebied beheerd wordt, zoals landgoed, levend hoogveen of dynamisch beekdal. De beheerdoelen vormen een vertaling van deze visie. Deze doelen kunnen natuurdoelen zijn (vegetatietypen, soorten, processen), maar ook bijvoorbeeld landschappelijke, cultuurhistorische, recreatieve en veiligheidsdoelen. De doelen worden bepaald aan de hand van onder andere de monitoringgegevens, de potenties en de ambitie voor het gebied. Het is belangrijk de doelen SMART (Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch, Tijdgebonden) vast te leggen om ze later te kunnen evalueren. Hierbij moet wel rekening worden gehouden dat de natuur dynamisch en niet maakbaar is. Het beheer is een middel om vanuit de huidige situatie die doelen te bereiken. Natuurlijk spelen de financiŽle middelen een belangrijke rol. Daarom zal een begroting van het gewenste beheer moeten worden gemaakt. Als dit niet strookt met de financiŽle middelen, betekent dit dat de ambities (en dus de doelen en het beheer) moeten worden bijgesteld. Bovengenoemde visie, doelstelling, beheerplanning en begroting worden vaak gebonden tot een beheerplan. Werken volgens deze methode heeft als voordeel dat onvoorziene ontwikkelingen worden ingebouwd en kansen kunnen worden benut. Er wordt dan niet alleen gekeken naar de kosten, maar ook of het passend is in de visie en de doelstelling.

Monitoringplannen. Een monitoringplan is een afgeleid product van het beheerplan. Het belangrijkste doel van de monitoring is het volgen van de ontwikkeling van het gebied ten behoeve van de beheerevaluatie en moet dus aansluiten bij de doelen zoals deze zijn vastgelegd in het beheerplan. Als de doelen in de vorm van vegetatietypen zijn vastgesteld is de monitoring van flora en vegetatie een belangrijk onderdeel. Als herstel van de hydrologie is opgenomen, zal de grondwaterstand moeten worden gemeten met peilbuizen. Bij weidevogeldoelstellingen moeten de territoria en broedsucces van weidevogels worden gemeten. De opzet van de monitoring moet eenvoudig zijn, zonder franje en vooral herhaalbaar.

Ecologische basiskarteringen zijn karteringen van alle beschermde planten, dieren en habitats in een bepaald gebied. Bij voorkeur worden ook andere kwetsbare (niet beschermde, maar wel beschermenswaardige) soorten en habitats worden meegenomen. Teveel worden allerlei (bouw-) projecten stilgelegd vanwege het voorkomen van beschermde soorten. Voorbeelden zijn er genoeg, denk maar aan soorten als Rugstreeppad, Zeggekorfslak en Oeverzwaluw. Bij een natuurtoets wordt enkel het projectgebied geÔnventariseerd. Ecologische basiskarteringen zijn uitgebreider en kijken ook naar de omgeving. Deze zijn vooral bij grotere projecten waardevol. Een ecologische basiskartering kan genoemde problemen (vaak) voorkomen.

Contra-expertise / second opinion. Helaas gebeurt het regelmatig dat ecologische rapporten onvolledig, dubbelzinnig of zelfs foutief zijn. Ook wordt regelmatig niet het gevraagde of vereiste product geleverd. Door mijn uitgebreide expertise en kennis ben ik graag bereid dergelijke rapportages te beoordelen. Deze beoordeling gebeurt vanuit de beste ecologische expertise en integriteit. Bij de beoordeling wordt niet alleen aangegeven waar aanvullingen of veranderingen nodig zijn, maar er worden ook steeds oplossingsrichtingen aangegeven.