Gedragscode Netwerk Groene Bureau's


De gedragscode van het Netwerk Groene Bureaus, februari 2010

Het Netwerk Groene Bureaus is de brancheorganisatie van groene adviesbureaus. Het Netwerk vertegenwoordigt de branche van de groene bureaus in het maatschappelijk debat, in relatie tot overheden en in relatie tot opdrachtgevers.

De gedragscode van het Netwerk Groene Bureaus, juni 2008 / februari 2010

Het Netwerk Groene Bureaus geeft met deze gedragscode aan op welke wijze zijn leden deskundig, verantwoord, respectvol en integer adviseren op het gebied van natuur en landschap. Met deze gedragscode zijn de leden van het Netwerk Groene Bureaus aanspreekbaar op de kwaliteit van hun werk. De gedragscode dient als ‘basis voor gesprek’ tussen bureaus, opdrachtgevers en andere belanghebbenden over het werk van de leden van het Netwerk. Ook biedt de gedragscode de ‘basis voor gesprek’ tussen de leden onderling met als doel de branche maatschappelijk goed te laten functioneren.

De gedragscode geldt voor de leden van het Netwerk Groene Bureaus: adviesbureaus gericht op natuur, landschap, water, milieu en ruimte en veelal ge­speciali­seerd in ecologische advisering op het gebied van onderzoek, inrichting, beheer en be­leid. Binnen deze bureaus werken meerdere disciplines die elk hun eigen beroepscode (kunnen) hebben. Bij hun vakbeoefening houden de medewerkers van de bureaus zich aan de gedragscode van het Netwerk Groene Bureaus én aan hun ‘eigen’ beroepscodes. Bij conflicterende formuleringen in codes maakt het bureau vooraf een expliciete keuze welke -onderdelen van een- code voor het bureau maatgevend is.

De leden informeren de medewerkers van hun bureaus en eventuele onderaannemers over deze gedragscode en zien erop toe dat zij zich hieraan houden. De leden geven bijvoorbeeld in hun algemene voorwaarden of op een andere geschikte wijze aan dat zij en hun eventuele onderaannemers werken volgens de gedragscode van het Netwerk Groene Bureaus.

Indien leden de gedragscode niet volgen, kunnen belanghebbende partijen dat voorleggen aan het bestuur van het Netwerk. Het bestuur zal zich, hoor en wederhoor toepassend, een oordeel vormen en via een gesprek met het betreffende lid tot een oplossing komen. Als een oplossing buiten bereik blijkt, wordt de klachtenprocedure uit het reglement van het Netwerk gevolgd, met royement als uiterst mogelijke sanctie.

Deskundig
1. De leden betrachten bij de uitvoering van hun werk actuele deskundigheid en vakmanschap door medewerkers in te zetten die via opleiding en praktijkervaring gekwalificeerd zijn.
2. De leden houden hun deskundigheid en vakbekwaamheid op peil en ontwikkelen die door educatie en door met de opdrachtgever (selectief) de uitvoering van opdrachten te evalueren.
3. De leden gebruiken inzichten, methoden en handelwijzen die door andere deskundigen erkend worden of zijn in staat het gebruik van afwijkende inzichten e.d. te verdedigen ten opzichte van collega-deskundigen.
4. De leden gaan kritiek door collega-deskundigen niet uit de weg en zoeken zonodig actief discussie om de eigen inzichten én die van collega’s te verdiepen.
5. De leden zijn zich bewust van de gevolgen én risico’s van hun handelen, zowel voor de opdrachtgever, de natuur als de maatschappij.
6. De leden delen eigen kennis met collega-deskundigen, in een balans tussen het belang van het vakgebied en het eigen commercieel belang.
7. De leden attenderen de opdrachtgever ingeval de uitvoering van een opdracht in strijd wordt geacht met een goede vakuitoefening en zetten zich in om deze strijdigheid op te heffen, of geven de opdracht terug..

Verantwoord
8. De leden dragen zorg voor een inhoudelijk verantwoorde advisering, zowel ten aanzien van de belangen van de opdrachtgever, de maatschappij als de natuur.
9. De leden aanvaarden alleen een opdracht indien en voor zover zij over voldoende deskundigheid kunnen beschikken om deze opdracht uit te voeren.
10. De leden zijn te allen tijde bereid desgevraagd verantwoording af te leggen over hun handelen ten aanzien van opdrachtgever, maatschappij en natuur.
11. De leden behartigen de belangen van hun opdrachtgever naar, onder de in deze code genoemde voorwaarden, beste vermogen, waarbij zij zoveel mogelijk bevorderen dat de opdrachtgever een oplossing kiest die een bijdrage levert aan een maatschappelijk verantwoorde ontwikkeling en inrichting van de omgeving.
12. De leden hanteren waar nodig het voorzorgsprincipe ten aanzien van effecten op natuur en landschap.
13. De leden wijzen opdrachtgevers en andere partijen waarmee professionele relaties worden onderhouden, op eventuele strijdigheden van hun gedrag met wet- en regelgeving, met als doel deze strijdigheid op te heffen.
14. De leden voeren geen onderzoek of second opinion uit met als doel of resultaat wettelijke of maatschappelijke vereisten te ontwijken die gebleken zijn uit eerder onderzoek.
15. De leden zetten (onderzoeks)methoden in waarmee de gewenste resultaten op effectieve en ook efficiënte wijze worden bereikt.
16. De leden wijzen opdrachtgevers of andere belanghebbenden bij hun werk waarmee een verschil van mening of conflict bestaat, of waarvan een klacht is ontvangen, waarvoor geen onderlinge oplossing kan worden bereikt, op de mogelijkheid tot bemiddeling of behandeling door het Netwerk Groene Bureaus.

Respectvol
17. De leden werken met respect voor de intrinsieke waarde van natuur, in het besef van de complexiteit van natuur en van de relatie maatschappij-natuur.
18. De leden onderhouden met andere leden goede contacten, beconcurreren andere leden niet oneerlijk en laten zich tegenover derden niet negatief uit over andere leden.
19. De leden geven desgewenst bekendheid aan eigen deskundigheid en vakbekwaamheid, echter zonder hiermee professionele reputatie en werkzaamheden van collega’s te schaden.
20. De leden verschaffen zich in hun contractvoorwaarden ten aanzien van de opdrachtgever de ruimte om respectvol te kunnen handelen ten opzichte van maatschappij en natuur. Daarin wordt onder meer de verantwoordelijkheid voor het gebruik van verkregen informatie geregeld, evenals de openbaarheid van deze informatie.
21. De leden die gevraagd worden de werkzaamheden van een ander lid te herzien of over te nemen, doen dat op respectvolle en zorgvuldige wijze.
22. De leden leggen bij het beoordelen van elkaars werk op verzoek van een opdrachtgever, alleen professionele standaarden aan en betrekken bij het oordeel geen concurrentie of persoonlijke overwegingen.
23. De leden stellen bij kritiek op werk van collega’s via publiciteit de betreffende collega’s hiervan vooraf in kennis.
24. De leden stellen werk van collega’s niet voor als eigen werk.
25. De leden zijn bij eventuele inschakeling van vrijwilligers transparant naar de opdrachtgever over hun bijdrage in zowel de offerte als de rapportage.
26. De leden schaden bij een geschil tussen twee of meer leden onderling de belangen van hun opdrachtgevers niet.
27. De leden vechten verschillen van mening, klachten of conflicten die andere leden betreffen, en waarvoor geen onderlinge oplossing wordt bereikt niet in het openbaar uit alvorens die voor bemiddeling voor te leggen aan het Netwerk Groene Bureaus.

Integer
28. De leden zijn transparant in hun werk en te allen tijde aanspreekbaar op hun integriteit, zowel voor andere leden, opdrachtgevers als derden die belang hebben bij hun werk.
29. De leden voeren hun werkzaamheden zo objectief mogelijk, eerlijk en waarheidsgetrouw uit.
30. De leden dragen bij aan de naleving van wettelijke en maatschappelijke vereisten van ethisch handelen.
31. De leden aanvaarden geen opdracht waarbij een te voorzien en onverantwoord risico bestaat dat gedurende de uitvoering van het werk grote druk tot onethisch handelen ontstaat.
32. De leden laten zich niet beďnvloeden door derde belanghebbenden, anders dan dat zij zich laten overtuigen door wetenschappelijke, wettelijke of maatschappelijke argumenten.
33. De leden dienen geen verschillende opdrachtgevers als hierdoor strijdige belangen kunnen ontstaan, tenzij beide opdrachtgevers schriftelijk verklaren akkoord te gaan met de uitvoering van de werkzaamheden door het lid.
34. De leden doen slechts uitspraken die wetenschappelijk, juridisch dan wel maatschappelijk zijn te beargumenteren.
35. De leden gaan misbruik van hun kennis actief tegen.
36. De leden behandelen de door de opdrachtgever als vertrouwelijk verstrekte gegevens als zodanig.
37. De leden maken zonodig gebruik van het ethisch consult van het Netwerk Groene Bureaus om dilemma’s met een ethisch karakter te hanteren.

Vastgesteld in de bestuursvergadering van 17 juni 2008 in Assen en geactualiseerd in de ledenvergadering van 3 februari 2010.