Ecologisch Adviesbureau Van Tweel

Bureau voor Ecologisch advies en Botanisch onderzoek


Werkervaring


De Vlinderstichting.
In 1995 heb ik een paar maanden gewerkt voor de Vlinderstichting in Wageningen. In die periode heb ik een onderzoek gedaan in verschillende laagveenmoerassen in Noordwest-Overijssel en Friesland. Deze gebieden heb ik onderzocht op de geschiktheid voor de Grote vuurvlinder. Deze opdracht vormde een vervolg op de stage die ik hiervoor bij De Vlinderstichting had gedaan. Ik denk nog altijd met heel veel vreugde terug aan deze tijd en vind het nog steeds een van de leukste projecten waaraan ik gewerkt heb.

Natuurbalans
In de zomer van 1996 heb ik veldwerk gedaan voor Natuurbalans in Nijmegen. Het veldwerk bestond voornamelijk uit een plantensoorten- en vegetatiekartering van de uiterwaarden van de IJssel tussen Deventer en Wijhe en van de sloten in het werkgebied van Waterschap Regge en Dinkel in Twente.


De Groene Ruimte
In 1996 heb ik korte tijd gewerkt bij De Groene Ruimte in Wageningen. Hier heb ik voornamelijk gewerkt aan een project om een deel van de gemeente-bermen in de gemeente Veldhoven te inventariseren en er, aan de hand van de inventarisatie, een beheerplan voor op te stellen.


Vereniging Natuurmonumenten
Van 1997 tot 1999 heb ik als inventarisatiemedewerker gewerkt bij de afdeling Onderzoek en Beheerplannen (later Beleidsafdeling Natuur en Landschap) van Vereniging Natuurmonumenten.
Enkele projecten waar ik aan gewerkt heb, zijn de vegetatiekartering van de Nieuwkoopse Plassen (veldwerk, uitwerking en verslaglegging) en de monitoring van de ontwikkeling van de natuur bij OBN-projecten. OBN projecten zijn maatregelen in het kader van het Overlevingsplan Bos en Natuur (nu Ontwikkeling en Beheer Natuurkwaliteit) om de gevolgen van verzuring, vermesting en verdroging op de natuur tegen te gaan. Voorbeelden van dergelijke maatregelen zijn het plaggen van heide, verwijderen van bosopslag en vernattingsmaatregelen.
Toen mijn tijdelijke contract bij Natuurmonumenten afliep, speelde er net een grote reorganisatie waardoor er (tot mijn grote spijt) geen plaats meer voor mij was.

Buro Bakker
Van 2000 tot 2001 heb ik gewerkt bij Buro Bakker in Assen als projectmedewerker en als projectleider. Bij Buro Bakker heb ik voornamelijk aan de volgende projecten gewerkt.
Vitens
Van 2001 tot 2008 heb ik gewerkt als ecoloog bij waterleidingmaatschappij Vitens in Leeuwarden. Mijn belangrijkste werkzaamheden in deze jaren waren:
Landschap Overijssel
Van maart 2009 tot februari 2010 heb ik een jaar als inventarisatiemedewerker gewerkt bij Landschap Overijssel in Dalfsen. Ik had hiervoor een tijdelijk contract geaccepteerd om weer eens een jaar lekker te inventariseren en vooral inhoudelijk bezig te zijn. Tijdens dat jaar heb ik me tevens voorbereid om verder te gaan als zelfstandig ecoloog. In dit jaar ben ik bezig geweest met de monitoring van enkele terreinen (vegetatiekartering, aandachtssoortkartering, PQ's, monitoringfoto's): Reestdal, Smalenbroek, Projecten van Terug naar de Bron in het Dal van de Mosbeek. Ook heb ik vele oude veldwaarnemingen ingevoerd.